ما را بشناسید

این شرکت از سال ۱۳۸۱ با بهره گیری از تجارب و تحقيقات مهندسین با تجربه که خود نیز جزء موسسين شرکت می باشند تولید رنگ مولتی کالر را آغاز نموده و با معرفی محصولات متنوع و جدید و با لحاظ نمودن موضوع جلوگیری از آسیب های زیست محیطی، در ارتقاء سطح توقعات مصرف کنندگان تاثیر به سزایی گذاشته و پایه گذار تحولی مهم در صنعت رنگ ایران گردیده است

جربه حضور ديرينه سهامداران شرکت رنگارنگ اطلس در صنعت ساختمان و درک نیاز بازار در این صنعت، و در پی فعالیتهای تحقیقاتی از سال ۱۳۷۶ در زمينه مصالح نوین ساختمانی به ویژه رنگ مولتی کالر ورنگهای دوستدار محيط زيست و بررسی بازارهای داخلی و بین المللی وهمچنین ارتباط با مراکز علمی و فنی معتبر خارج از کشور انگیزه تاسیس شرکت صنایع رنگ و پوششهای حفاظتی رنگارنگ اطلس گردید، این شرکت از سال ۱۳۸۱ با بهره گیری از تجارب و تحقیقات مهندسین با تجربه که خود نیز جزء موسسین شرکت می باشند تولید رنگ مولتی کالر را آغاز نموده و با معرفی محصولات متنوع و جدید و با لحاظ نمودن موضوع جلوگیری از آسیب های زیست محیطی، در ارتقاء سطح توقعات مصرف کنندگان تاثیر به سزایی گذاشته و پایه گذار تحولی مهم در صنعت رنگ ایران گردیده است

معرفی مدیران
 • نام و نام خانوادگی مدیر
  نام و نام خانوادگی مدیر
  سمت: مدیرعامل
 • نام و نام خانوادگی مدیر 2
  نام و نام خانوادگی مدیر 2
  سمت: مدیرعامل2
 • نام و نام خانوادگی مدیر 3
  نام و نام خانوادگی مدیر 3
  سمت: مدیرعامل3
 • نام و نام خانوادگی مدیر 4
  نام و نام خانوادگی مدیر 4
  سمت: مدیرعامل4
 • نام و نام خانوادگی مدیر 5
  نام و نام خانوادگی مدیر 5
  سمت: مدیرعامل5
 • نام و نام خانوادگی مدیر 6
  نام و نام خانوادگی مدیر 6
  سمت: مدیرعامل6
دستاوردها
و گواهینامه ها
 عنوان گواهینامه مورد نظر
عنوان گواهینامه مورد نظر
 عنوان گواهینامه مورد نظر2
عنوان گواهینامه مورد نظر2
 عنوان گواهینامه مورد نظر3
عنوان گواهینامه مورد نظر3
 عنوان گواهینامه مورد نظر4
عنوان گواهینامه مورد نظر4
 عنوان گواهینامه مورد نظر5
عنوان گواهینامه مورد نظر5
 عنوان گواهینامه مورد نظر6
عنوان گواهینامه مورد نظر6